جستجو

تشکیلات سازمانی

نمودار سازمانی

نمودار

شرح وظایف سازمان حمل و نقل بار اهواز

1-مدیریت یکپارچه حمل و نقل بار شهری از قبیل شناسایی،  ساماندهی و نظارت برسامانه های حمل و نقل بار، صدور باربرگ و احمال ضوابط ایمنی و حفاظت به ویژه برای بارهای خطرناک و ترافیکی .
2-مدیریت ساخت،توسعه،بهره برداری و نگهداری پایانه ها و مراکز عمده بار(باراندازها ).
3-جمع آوری آمار و اطلاعات مرتبط با حمل و نقل بار و تحلیل و پایش مستمر آن در چارچوب نظام جامع و یک پارچه اطلاعات حمل و نقل و ترافیک شهری.
4-مدیریت،ایجاد،توسعه،نگهداشت و بهسازی زیر ساخت ها، تاسیسات و تجهیزات مرتبط با حمل و نقل بار از قبیل ناوگان، علائم و تجهیزات ایمنی مرتبط.
5-مطالعه و اجرای طرحهای موضعی و موضوعی مرتبط با توسعه،  ساماندهی و ارتقاع شاخصهای سامانه های حمل و نقل بار در چارچوب مطالعات بار شهری از قبیل مدیریت یکپارچه فعالان و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر،ایجاد محدودیت زمانی  و مکانی برای فعالیت ناوگان بار، بهبود ایمنی و نظم تردد، نحوه توزیع و مدیریت ناوگان، ساماندهی و جانمایی  پایانه ها و مراکز عمده بار (باراندازها )
6-مدیریت اجرایی سامانه های هوشمند حمل و نقل بار در چارچوب مطالعات سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک
7-مدیریت اجرای طرحهای مرتبط با کاهاش آلاینده های زیست محیطی ناشی از حمل و نقل بار.
8-بررسی و پیشنهاد نرخ حمل و نقل بار و تعیین شیوه اخذ آن با اولویت استفاده از روشهای نوین.


9-استفاده از بخشهای تعاونی و خصوصی در ایجاد،توسعه، بهره برداری، نوسازی و مدیریت سامانه های حمل و نقل بار از طریق طرحهای سرمایه گذاری و مشارکتی، خرید خدمت و واگذاری بهره برداری تمام یا بخشی از سامانه ها.
10-صدور،تمدید و لغو پروانه های بهره برداری و رتبه بندی شرکتهای خصوصی و تعاونی حمل و نقل بار.
11-صدور،تمدید و لغو پروانه های بهره برداری واحدهای تجاری،  ادار  یا صنفی و کارگزاران فعال در حمل و نقل بار.
12-صدور،تمدید و لغو پروانه اشتغال رانندگان و راهبران ناوگان حمل و نقل بار.
صدور،تمدید و لغو پروانه های  فعالیت برای ناوگان حمل و نقل بار.
13- مدیریت اجرای طرح های مرتبط با افزایش سطح مهارتهای شغلی و فرهنگ ترافیک رانندگان و فعالان بخش خصوصی و تعاونی فعال در حمل و نقل بار.
14-مدیریت اجرای طرح های ایجاد، توسعه و بهبود پدافند غیر عامل در حمل و نقل بار در چارچوب مطالعات ایجاد، توسعه و بهبود پدافند غیر عامل در حمل و نقل ترافیک شهری.
15-استفاده از شیوه های تامین منابع مالی نوین از قبیل فاینانس، یوزانس، خطوط اعتباری، وامهای بین المللی، وامهای غیر قرضی ( سرمایه گذاری مستقیم داخلی و خارجی ) اوراق مشارکت، صکوک اسلامی با رعایت قوانین و مقررات مرتبط برای توسعه فعالیتهای سازمان.